Vedtekter


Vedtekter for gravplassene i Elverum kommune, Innlandet

Vedtatt av Elverum kirkelige fellesråd 23.05.2022
Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 22.09.2022

 

 

§ 1 FORVALTNING

Gravplassene i Elverum kommune er underlagt Elverum kirkelig fellesråd som kommunens gravplassmyndighet. Kommunen har fem gravplasser: Elverum, Heradsbygd, Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda.
 

§ 2. DEFINISJONER

Gravplassmyndighet: Elverum kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Elverum kommune, jf. Gravplassloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person med bopel i kommunen, som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som det er inngått eller fornyet festeavtale for, jf. gravplassloven § 14.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Ordinær urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14.

Urnegrav i minnelund: Grav til askeurne i minnelund med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.


§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/ forflytningshemming. Merkede firmabiler med utstyr for montering av gravminner kan kjøre inn på gravplassen for montering av gravminner når det anses nødvendig for utførelsen av monteringsarbeidet. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.


§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen, fortrinnsvis skjer gravlegging på den gravplassen vedkommende sokner til. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.


§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er 20 år. Fredningstid for urnegraver er 20 år. Graver med plastsvøp er stengt for kistegravlegginger, men urner kan settes ned i slike graver. Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

§ 6. FESTE AV GRAV MED MER

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassmyndigheten for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Ved bruk av ordinær urnegrav, se definisjon av «ordinær urnegrav» i § 2 Definisjoner, kan det ikke festes en grav ved siden av. Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år. Når festetiden er ute, kan graven/gravstedet festes for nye 10 år. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen. Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner. Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes,

kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.


§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravminner og tilhørende utstyr på nabograver midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og anvist plassering. Av hensyn til stabilisering av

grunnen etter gravlegging, kan etterlatte ikke sette opp gravminnet før to til seks måneder etter kistegravlegging, basert på lokale erfaringer med grunnforholdene. I påvente av gravminne kan etterlatte/begravelsesbyrå markere graven med et merke hvor avdødes navn settes på. Alle gravminner skal monteres etter tilsendt gravnummer og mål. Alle gravplasser har kart med oppdeling med bokstaver, og det er fastmerker på hver rekke. Med unntak av den gamle delen på Sørskogbygda gravplass. Der blir plassen anvist og merket av gravplassmyndigheten. Gravminnet måles ut etter oppgitt mål fra fastmerket og settes på linje med eksisterende rekke. Oversiktskart på hver gravplass utdeles ved søknad om godkjennelse av gravminne. Der det er reservert sidegrav monteres gravminne på første gravlagte, når sidegrav tas i bruk kan det søkes om å midtstille gravminne.


§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er anledning til å tenne lys på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Brukt utstyr til slik lystenning må fjernes etter bruk. Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet. Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.
 

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten. Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at gravplassmyndigheten

og den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende vedtekter.
§ 11. NAVNET MINNELUND

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. Plass/gravert navneplate i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens

utløp på lik linje med andre graver på gravplassen. I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav, se definisjon av ”urnegrav i minnelund” i § 2 Definisjoner. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene. Barne- og familiedepartementet har gitt dispensasjon etter gravplassforskriften §39 til navneflytting til navnet minnelund. I navnet minnelund er det anledning etter søknad, å, påføre navn på avdøde selv om avdøde er gravlagt et annet sted (navneflytting). Dispensasjonen er begrenset til å gjelde påføring av navnet til ektefelle/samboer/partner. Ved navneflytting påføres avdødes navn, fødselsår og dødsår i mindre tekst i nedkant av navneskiltet. Dette forutsetter at det er plass på eksisterende navneplate og at navnet fjernes fra det opprinnelige gravminnet. Avgift for bruk av navnet minnelund betales fra det tidspunktet graven tas i bruk. Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, på sted anvist av gravplassmyndigheten.


§ 12. BÅREROM

Bårerom disponeres av gravplassmyndigheten og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden.
 

§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.
 

§ 14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden, og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Arbeid på gravplassen må ikke være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass.
 

§ 15. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike §§ 7 og 14.
 

§ 16. IKRAFTTREEDELSE OG OPPHEVELSE AV ELDRE VEDTEKTER

Denne forskrift om gravplassvedtekter trer i kraft 22.10.2022. Fra samme tid oppheves vedtekter vedtatt av Elverum kirkelige fellesråd 24.08.1998, og godkjent av Hamar bispedømmeråd 10.09.1998 i Hedmark fylke.

Tilbake