Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Covid-19


Kirkene i Elverum følger nøye råd og retningslinjer fra sentrale hold, samt retningslinjer fra Elverum kommune. Les mer i vår smittevernveileder her (oppdatert 16.11.2020).

 

Den norske kirke har 6. november oppdatert sin smittevernveileder, og det har følgende konsekvenser for oss i Elverum:

 • Antallet besøkende/tilstedeværende i Elverum kirke reduseres fra 100 til 50 personer fra og med mandag 9. november.
 • Kirkene i Nordskogbygda, Hernes, Sørskogbygda og Heradsbygd har allerede begrensninger på under 50 personer.
 • De som har avtale om dåp og vielser i Elverum i tida framover, vil bli kontaktet av prestene de har avtale med, med tanke på praktiske avklaringer.
 • Begravelsesbyråene og kirka har også ansvar for å informere pårørende om de nye begrensningene, og de som har begravelser i Elverum den nærmeste uka blir nå kontaktet om de nye reglene.

Oppdatert: 16.11.2020 kl. 14:56, Anja TerjesenSmittevernveileder

Tiltak for å forebygge smitte:

 • Vask hendene grundig.
 • Bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.
 • Bruk papirlommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser.
 • Har du ikke papirlommetørkle bruk armkroken.
 • Hold avstand til andre.

Kirkene i Elverum følger anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet, kommunelege og fra sentrale myndigheter hva angår smittevern. Det er skjerpede rutiner for gjennomføring av dåp og begravelser med begrensninger for antall til stede ved seremonier.

Hovedregel, generelt:
A: Maksimalt antall personer pr. kirke. Se spesifisert punkt for antallsrestriksjoner.
B: Minimum 1 meter mellom hver person, fra skulder til skulder. Kirkene i Elverum har kun kirkebenker og ikke enkeltseter og omfattes dermed av regelen for 1-meter fra skulder til skulder. Gjelder ikke personer i husstand/kohorter.
C: Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. A, slik at pkt. B kan ivaretas.
D: Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse overstående punkter.
E: Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring av seremoni/arrangement kommer i tillegg til antallsbegrensningene. 

Navnelister på deltakere
Det vil til hver seremoni være en liste hvor alle som deltar skal registreres med navn og telefonnummer. Listen fylles ut ved ankomst kirke. Det vil være en kirketjener som besørger denne listen. Listen vil bli oppbevart i en safe i 14 dager, deretter vil den bli makulert. En slik liste er påkrevet fra kommuneoverlegen.

Følgende er viktig å merke seg:

 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon, har feber eller er i karantene, har ikke adgang til kirkerommene/driftsbygget/Elverum kirkekontor.
 • Alle som deltar på seremonier/arrangementer i kirkene registreres med navn og telefonnummer for å sikre smittesporing. Listen oppbevares i safe i 14 dager og makuleres deretter.
 • Vask hendene dine på vei inn og på vei ut. Det er satt frem sprit-dispenser. 
 • Vennligst sitt på anviste plasser.
 • Ha alltid minst 1 meter (skulder til skulder) til andre, både inne og ute. Dette gjelder når du kommer inn i kirken og når du går ut av kirken. Dette gjelder ikke de fra samme husstand/kohort.
 • Vi ber om minst mulig berøring og bruk av felles utstyr.
   

Antallsrestriksjoner

 • Elverum kirke
  50 personer i kirkebenkene nede.
  Ved bruk av galleriene kan man ha 10-20 personer ekstra, avhengig av antall kohorter.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   
 • Hernes kirke
  45 personer i kirkebenkene nede.
  Ved bruk av første benkerad på galleriet kan man ha 5 personer ekstra, avhengig av antall kohorter.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   
 • Heradsbygd kirke
  45 personer i kirkebenkene nede.  
  Ved bruk av første benkerad på galleriet kan man ha 5 personer ekstra, avhengig av antall kohorter.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   
 • Nordskogbygda kirke
  40 personer i kirkebenkene nede.
  Ved bruk av galleri på høyre side av orgelet kan man ha 5-10 personer ekstra avhengig av antall kohorter.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   
 • Sørskogbygda kirke
  40 personer i kirkebenkene nede.
  Ved bruk av galleri på høyre side av orgelet kan man ha 5-10 personer ekstra avhengig av antall kohorter.
  Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.
   

Galleriene i alle kirkene er nå åpnet for bruk. Ved bruk av gallerier avhenger det av hvor mange kohorter det er. 1-metersregelen gjelder mellom hver kohort.


Gravferd
Gravferdsseremonier holdes, men bare med begrensninger på antall personer til stede. Dette er basert på en helhetlig vurdering av samfunnsansvar for å hindre smitte. Det er ikke anledning til å skrive i kondolanseprotokoll og minnegaver administreres via pårørende.

Det vil til hver seremoni være en liste hvor alle som deltar skal registreres med navn og telefonnummer. Listen fylles ut ved ankomst kirke. Det vil være en kirketjener som besørger denne listen. Listen vil bli oppbevart i en safe i 14 dager, deretter vil den bli makulert. En slik liste er påkrevet fra kommuneoverlegen.
Det er anledning til å forhåndsutfylle en slik liste. Ansvarlig for gravferden må da levere denne listen til kirketjeneren ved tidlig ankomst til kirken.

Gudstjenester
Gudstjenester kan avholdes.
Det er ulike begrensninger avhengig av kirke på antall personer som kan være til stede. Se oversikt lenger opp i artikkel.

Dåp
Dåp kan avholdes, så ta kontakt med oss på www.elverum.kirken.no/dåp 
Det er ulike begrensninger avhengig av kirke på antall personer som kan være til stede. Se oversikt lenger opp i artikkel.

Vigsel
Vigsel kan avholdes, så ta kontakt med oss på www.elverum.kirken.no/vigsel 
Det er ulike begrensninger avhengig av kirke på antall personer som kan være til stede. Se oversikt lenger opp i artikkel.

Nattverd og samtale med prest eller diakon
De som trenger samtale med prest/diakon eller ønsker nattverd, tar kontakt med kirkekontoret på telefon 62 43 52 70 eller prestene direkte. 

Håndhilsing
Ingen håndhilsing. Vi vil møte alle med et vennlig nikk og smil. 


Elverum kirkekontor og driftsbygget
For spørsmål, vennligst ring tlf. 62 43 52 70 
eller send oss en e-post på kirkekontoret@elverum.kirken.no 


Vennligst respekter smittevernstiltakene. De er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Tiltakene er i samsvar med FHIs smittevernveiledning og kommuneoverlegens anbefalinger.

Vi vil fortløpende gi ytterligere informasjon om våre tiltak, etterhvert som situasjonen utvikler seg.   

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Elverum kirkekontor
Tlf. 62 43 52 70
E-post  kirkekontoret@elverum.kirken.no  

 

Oppdatert /Anja Terjesen

 

Tilbake